facebook script

Caută

Follow:

Această notificare („Notificarea”) are rolul de vă informa în legătură cu categoriile de date, scopul prelucrării acestora și modalitațile lor de prelucrare, atunci când dumneavoastră alegeți să candidați pentru posturile libere oferite de societatea noastră, MOBILA PREMIUM PROD SRL.


Cât despre noi, SC MOBILA PREMIUM PROD S.R.L este o societate comercială, specializată în comerțul articolelor de mobilă și decor, cu sediul în sat Ciolpani, strada Calea București, nr. 56, județ Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J23/2813/2024, având cod unic de înregistrare 49929370, reprezentată legal prin Dna Lazăr Liliana.


Notificarea se adresează persoanelor fizice care aplică la anunțurile noastre de angajare aduse în atenția publicului pe diverse platforme: site-uri de profil (BestJobs, e-Jobs, Linkedin), pe site-urile noastre- la secțiunea cariere ……. sau chiar pe Facebook sau alte medii de socializare. Vom avea grijă ca în conținutul descrierii postului pentru care căutăm o persoană care să facă parte din echipa noastră să introducem mențiune despre faptul că ”nota de informare cu privire la prelucrarea datelor personale în scop de resurse umane se va regăsi pe site-ul noastre la adresa ….. ”.


Persoanele care aplică pentru posturile libere din compania noastră îndeplinesc rolul de persoane vizate, care în accepțiunea GDPR sunt persoanele ale căror date personale sunt prelucrate, și care beneficiază de protecție si siguranță grație regulilor acestui regulament European, reguli ce sunt implementate de către operator în activitatea sa.
 
Dată fiind importanța și greutatea datelor personale în orice activitate, compania noastră își ia angajamentul să protejeze colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia trimiterii candidaturii pentru posturile libere. În acest sens, vom respecta principiile generale existente la nivel GDPR, precum:

 • principiul legalității, echității și transparenței: în sensul în care prelucrarea datelor se face într-o formă concisă, inteligibilă, doar în baza unui temei legal, respectând condițiile impuse prin acest regulament;
 • principiul limitării legate de scop: prelucrarea datelor este realizată pentru un scop clar, bine-definit și stabilit încă de la început
 • principiul reducerii la minim a datelor– datele prelucrate vor fi doar cele relevante situației și limitate doar la scopul stabilit;
 • principiul exactității– care învederează faptul că datele prelucrate trebuie să fie exacte, și actualizate-etc.


 • Categoriile de date prelucrate
   
  În cele ce urmează vom oferi o prezentare clară a categoriilor de date cu caracter personal (denumite în continuare ”Datele”) care vor fi prelucrate în situația în care optați să candidați pentru un post liber din cadrul MOBILA PREMIUM PROD SRL. Scopul oferirii acestor date este dat de importanța cunoașterii aplicantului, a alegerii acestuia pentru un interviu ulterior și a contactării acestuia.  • Date de contact și/sau identificare, ce pot include: nume și prenume; adresa (domiciliul sau reședința), inclusiv adresele anterioare; număr de telefon (personal și/sau de serviciu); e-mail (personal și/sau de serviciu); fotografia; locul de muncă; seria și numărul actului de identificare (buletin/ carte de identitate/ pașaport) precum și informațiile conținute în aceste documente; codul numeric personal;
  • Date specifice de resurse umane, ce pot rezulta din curriculum vitae și pot include: funcția/ profesia; informații privind educația (inclusiv diplome, studii); naționalitate/ cetățenie; data nașterii; vârstă; sex; date de stare civilă; religie; limbă maternă; alte limbi vorbite; locul de muncă; tipul de contract; data angajării; vechimea; date privind apartenența sindicală; angajatorul curent; istoricul locurilor de muncă.
  • Imaginea și vocea, în cazul în care interviul se va desfășura telefonic sau prin intermediul unui apel video.
  • Alte informații pe care ni le-ați putea oferi în mod voluntar, precum date despre situația familială, hobby-uri, sau altele asemenea.

    
 • Sursa Datelor

  Compania noastră colectează datele personale din următoarele surse:
   

 • direct de la dvs.- în situația furnizării sau introducerii datelor dvs. în sistemele noastre de resurse umane, prin procesul de aplicare sau prin alte forme sau informații pe care ni le furnizați în legătură cu angajarea dvs. (cerere de muncă, contract de muncă, curriculum vitae, contactele de urgență etc.);
 • de la terți, inclusiv referințe și alte verificări de fond, de la foști angajatori și/sau agenții de recrutare a forței de muncă, sub rezerva cerințelor legale aplicabile.
   

 • Scopul prelucrarii Datelor


Societatea colectează, prelucrează și utilizează în orice alt mod Datele în următoarele scopuri:

(a) scopuri care să permită Societății să decidă stabilirea unei relații de muncă cu dvs.;

(b) scopuri impuse de lege și alte reglementări legale, mai precis: recrutarea personalului; stabilirea politicilor de resurse umane; planificarea strategică a resurselor umane; exercitarea drepturilor societății în conformitate cu prevederile legale și respectarea obligațiilor legale (inclusiv investigații în legătură cu acestea); scopuri subsumate scopului general de resurse umane.

Nu există vreun proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) bazat pe Datele dvs.

 • Dezvăluirea Datelor


Datele dvs. vor fi divulgate în cadrul Societății doar către persoanele care au în atribuțiile de serviciu sarcini legate de gestionarea personalului (membrii departamentului de Resurse Umane –HR) sau către managementul societății sau alte persoane care au nevoie de acces la Datele dvs. („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice.

Societatea poate, de asemenea, să prezinte Datele dvs. unor terțe părți care furnizează servicii de tehnice și organizaționale în legătură cu activitățile legate de resursele umane sau către consultanții legali sau alți consultanți ai Societății în scopurile menționate în această Notificare.
Societatea va exercita o diligență adecvată în selectarea furnizorilor terți de servicii și va solicita ca acești furnizori să mențină măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja Datele și pentru a le procesa în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Societatea poate, de asemenea, să dezvăluie Datele dvs. autorităților, după cum este necesar sau permis de prevederile legale și/sau instanțelor.

În aceste condiții, destinatarii datelor cu caracter personal pot include:

 • Instituții de asigurări sociale;
 • Furnizorii de asigurări si/sau servicii de sănătate;
 • Autoritățile fiscale, inclusiv Ministerul de Finanțe;
 • Organismele și instituțiile publice, în cazul în care se aplică o obligație statutară sau reglementară  ;
 • Alte instituții de credit și servicii financiare sau instituții similare cărora le dezvăluim date personale pentru a realiza relația de munca (de exemplu, pentru plăți salariale, pentru beneficii);
 • Auditorii și inspectorii fiscali;
 • Organelor de urmărire penală;
 • Instanțele judecătorești.
 • Transferul Datelor in afara UE sau SEE
   

Ca principiu, Societatea nu va transfera Datele în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor


Obligațiile de angajator (viitor angajator) ale Societății și obligațiile contractuale și/sau legale ale acesteia, interesele sale legitime și/sau necesitatea de a încheia sau de a executa un contract, în conformitate cu dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor, constituie temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a Datelor descrise în prezenta comunicare.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți includ cerințele noastre de a utiliza Datele dvs. în litigii, investigații, anchete ale autorităților sau în alte scopuri legale sau de reglementare care implică Societatea.

Exemple de interese legitime includ:

 1. Executarea modificărilor organizaționale;
  1. Pregătirea pentru situații de criză (de exemplu, crearea planurilor de recuperare in caz de dezastru, stocarea datelor de contact pentru situații considerate caz de  urgență)
  2. Monitorizarea si asigurarea conformității cu politicile interne;
  3. Formare profesionala si dezvoltare a carierei
  4. Menținerea securității informațiilor și operațiunilor IT ale organizației (de exemplu, recertificarea drepturilor de acces, auditarea proceselor și sistemelor interne, definirea lanțurilor de aprobare) cat si posibilitatea evaluării, auditării sau investigării folosirii in mod corespunzător a sistemelor IT ale societății;
    Asigurarea securității clădirilor și a instalațiilor (de exemplu, controlul accesului);
  5. In condițiile legii locale, monitorizarea video în sediul companiei, pentru a colecta dovezi în caz de jaf și fraudă, de apărarea in cazul  eventualelor plângeri și în litigii;
  6. Facilitarea comunicării la nivel de grup (directorul global al angajaților, platforme de comunicare)
  7. revizuirea practicilor interne de retenție si motivare a angajaților. În ceea ce privește expunerea infracțiunilor, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează atunci când:  exista suspiciunea că angajatul a fost implicat într-o activitate infracțională, prelucrarea este necesară, interesele legitime ale salariatul nu prevalează, iar tipul și scopul prelucrării nu sunt disproporționate față de activitatea criminală suspectată.

O ultima situație este cea a folosirii temeiului juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal pe baza consimțământului. Dacă v-ați dat consimțământul de a procesa datele personale în scopuri specifice (de exemplu, activitățile sportive, fotografii de la evenimente, abonarea la newsletter, sondaje, managementul sănătății companiei, număr pașaport), legalitatea acestei procesări se poate baza pe consimțământ. Puteți revoca acordul în orice moment. Acest lucru se aplică și revocării declarațiilor de consimțământ acordate anterior intrării în vigoare a GDPR, adică înainte de data de 25 mai 2018. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea datelor prelucrate până la momentul acestei revocări și este valabilă numai pentru viitor.

 • Securitatea datelor
   

Societatea menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja Datele împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

Politica noastră de securitate reglementează modul în care vă protejam Datele; o copie a acestei politici de securitate poate fi obținută de la Departamentul de Resurse Umane.

 • Durata prelucrării/ stocării Datelor


Intenționăm să păstram Datele dvs. exacte și actualizate. De asemenea, ne străduim să păstrăm Datele dvs. nu mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta comunicare sau decât cele impuse de lege.

Având în vedere că sunteți un candidat pentru un post oferit de către Societate (fără a fi formalizată vreo relație cu Societatea), Datele dvs. puse la dispoziția Societății (inclusiv CV-ul) vor fi păstrate pentru o durată de 1 an.
 
În cazul în care vom formaliza relația de muncă, în anumite situații expres reglementate, vom stoca Datele pe o perioada mai mare, impusă de lege. Spre exemplu, statele de plată vor fi păstrate pe o durată de 50 de ani, iar contractele de muncă pe o durată de 75 de ani.

 • Drepturile dvs. în ceea ce privește Datele


În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește Datele, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate în Secțiunea (10) de mai jos:

 • Dreptul de acces la Datele prelucrate;
  • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor;
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;
  • Dreptul de a vă opune prelucrării;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
  • Dreptul la portabilitatea datelor;
  • Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
    

Aceste drepturi nu sunt absolute și fără limită de exercitare, acest lucru însemnând că dacă în urma analizării cererii dumneavoastră o vom găsi neîntemeiată, o vom respinge. Desigur, vom explica motivele respingerii, iar dumneavoastră veți putea înainta, dacă veți considera oportun, plângere în fața Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la următoarele date de contact:
 
Web page: http://www.dataprotection.ro

Adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

 • Ofițerul de Protecția Datelor
   

În considerarea dispozițiilor legale aplicabile, Societatea a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (denumit și DPO sau Data Protection Officer), pe care îl puteti contacta, în cazul oricăror nelămuriri, întrebări sau solicitări, la adresa de email: dpo@mobilapremium.ro
 Puteți, de-asemenea, să ne scrieți la adresa: sat Ciolpani, strada Calea București, nr. 56, Camera1, județ Ilfov.
 Numerele noastre de contact sunt:

Responsabil cu protecția datelor : Lazăr Liliana

Telefon: 0720 566 724


Vom depune toate diligențele pentru a vă răspunde la solicitare în termen de 30 de zile din momentul primirii acesteia, conform dispozițiilor GDPR. Acest termen poate fi totuși prelungit funcție de complexitatea cererii, volumului mare de cereri primite într-o anumită perioadă sau imposibilitatea de a identifica persoana solicitantului într-un termen util.
 

 • Întrebări sau solicitări

Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare sau doriți (i) să accesați sau să revizuiți Datele dvs. sau să aflați mai multe informații în legătură cu acestea sau (ii) să faceți alt tip de solicitare legată de Datele dvs., vă rugăm să contactați coordonatorii protecției datelor cu caracter personal sau departamentul HR.


Înapoi sus
× Suntem aici pentru tine